MKB !dee

Ben je MKB’er en wil je samen met anderen meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van jouw personeel? Ervaar je hierbij belemmeringen? Denk dan mee over oplossingen om die belemmeringen weg te nemen met de regeling MKB!dee.

Tijdvak

De regeling wordt van 20 oktober tot en met 15 december 2020 opnieuw opengesteld voor het indienen van aanvragen. Ten behoeve van deze openstelling is de regeling verbreed: elk idee om de leercultuur in het MKB te versterken is voortaan in principe subsidiabel.

< subsidies

Voor wie is het?

Er is dit jaar extra aandacht voor kleine bedrijven (tot 50 werknemers), die veelal door te weinig tijd, geld of capaciteit moeite hebben met het creëren van een goede leercultuur.

In aanmerking voor subsidie komen MKB-ondernemers of deelnemers in een samenwerkingsverband bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties, waarbij ten minste 65% van het totaal aan deelnemers aan het samenwerkingsverband MKB-ondernemer is.

Wat gaan we doen?

Over de regeling
Het doel van de regeling is het ondersteunen van projecten die tot doel hebben belemmeringen weg te nemen bij MKB-ondernemers om te investeren in scholing en ontwikkeling van personeel, zodat de leercultuur in de ondernemingen wordt versterkt. Uiteraard is het wel zo dat de regeling het doel heeft gedrag binnen de onderneming te veranderen met positief effect op de leercultuur.

De verwachte projectresultaten zullen een grotere bijdrage leveren aan:

 • Het oplossen van belemmeringen die leiden tot meer en beter inzetbaar personeel;
 • Menselijk kapitaal met betrekking tot digitalisering;
 • Menselijk kapitaal met betrekking tot de klimaat- en energietransitie;
 • Het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming.

MKB!dee helpt ondernemers om te investeren in scholing en ontwikkeling van personeel. En helpt ondernemers die een innovatieve oplossing bedenken om de vaardigheden van hun personeel te verbeteren.
Naast originaliteit en kwaliteit van het MKB !dee zijn de volgende aspecten belangrijk:

 • Helder omschrijven welke concrete producten en tussenproducten een project oplevert met het daarbij horende tijdpad is.
 • Beschrijven wat het verwachte effect daarvan is op toekomstige investeringen in menselijk kapitaal door de deelnemende partijen.
 • Waarom we dat beschreven effect mogen verwachten.
 • Wat de eventuele opschaling is van het eindproduct.

Op deze manier kan na voltooiing van het project beter beoordeeld worden of de producten daadwerkelijk zijn opgeleverd, en of dat inderdaad het gewenste effect had of niet.

De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij MKB’ers. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.

Wat levert het op?

MKB!dee-ondernemers zijn innovatief. Ze durven onbekend terrein te verkennen en in oplossingen te investeren zonder zeker te zijn van een rendabele uitkomst. Dat maakt hen een inspiratiebron voor andere ondernemers én voor elkaar. Door te laten zien wat werkt, hoe knelpunten worden opgelost en elkaar te motiveren, helpen ze anderen op weg.

Het bedenken van oplossingen voor knelpunten als:

 • Gebrek aan tijd of geld voor scholing van personeel;
 • Scholingsachterstand: ontwikkelingen in technologie, digitalisering, energie en klimaat gaan te snel om bij te houden;
 • Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
 • Onzekerheid of een investering in leren en ontwikkelen wel voldoende oplevert;
 • Ontbreken van kennis over methodes of goed te gebruiken HR-tools;
 • De gewenste scholing bestaat nog niet of is lastig te vinden.

Stappenplan

Voorbeelden van belemmeringen zijn:

 • Bang dat iemand wordt weggekocht.
 • Geen idee hoe of waar te beginnen.
 • Kan personeel niet tijdelijk missen.
 • Vaak meerdere belemmeringen tegelijkertijd.

Voorbeelden van oplossingen zijn

 • Vastleggen van kennis en ontwikkelen methode om deze te kunnen overdragen.
 • Competentiescan gevolgd door maatwerk.
 • Inzet van Virtual Reality voor begeleiding op afstand.
 • Kleine lesmodules van 2 maal 20 min. per week.

MKB!dee voor uw onderneming zijn:

 • Bepaal hoe je wilt investeren.
 • Identificeer de belemmeringen.
 • Bedenk een plan om belemmeringen weg te nemen.
 • Voer het plan uit.
 • Investeer.

 

Praktisch

Vanaf 20 oktober 2020 kun je weer een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. De aangepaste regeling is woensdag 8 juli 2020 gepubliceerd in de Staatscourant.

De subsidie voor een MKB-ondernemer of een deelnemer in een samenwerkingsverband bedraagt 100% van de subsidiabele kosten: minimaal € 25.000 en maximaal € 124.999. De totale subsidie voor alle deelnemers in een samenwerkingsverband bedraagt ten hoogste € 200.000. Lees meer over subsidiabele kosten in het Kaderbesluit Nationale EZ-subsidies.

Verschil tussen SLIM-regeling en MKB !dee

De SLIM-regeling en MKB!dee dragen beide bij aan het stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. MKB!dee is een experimentele regeling die MKB-ondernemers uitdaagt om te komen met (innovatieve) oplossingen voor belemmeringen, die hen verhinderen te investeren in scholing en ontwikkeling van werkenden. De SLIM-regeling biedt juist een structurele ondersteuning om een leerrijke werkomgeving te creëren waarin het up-to-date houden van vakkennis en vaardigheden vanzelfsprekend is. De SLIM-regeling en het MKB!dee versterken elkaar ook: zo kunnen projecten die zijn gestart vanuit het MKB!dee verder worden gebracht en opgeschaald met behulp van de SLIM-regeling.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mkb-idee