Leven Lang Onderwijs Ontwikkeladvies traject

De coronacrisis heeft grote impact op de arbeidsmarkt. Veel zelfstandige ondernemers (waaronder zzp’ers) zien opdrachten teruglopen of zitten zonder opdrachten. In veel sectoren ligt het werk al een paar maanden (gedeeltelijk) stil, met als gevolg dat veel werkenden hun baan kwijt dreigen te raken of al zijn kwijtgeraakt.

NL Leert Door biedt werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, werkenden én niet werkenden de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Je kunt dan ook kosteloos een persoonlijk ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur.

De registratie is van 1 augustus 2020 tot 31 december 2020 17:00 uur.
Subsidie indienen kan vanaf 1 oktober 2020 tot 1 maart 17:00 uur (mits voor 31 december 2020 17:00 uur geregistreerd)

< subsidies

Voor wie is het?

De veranderingen op de arbeidsmarkt onder invloed van corona vragen om aanpassingsvermogen, zowel bij individuen als bij bedrijven. Juist in deze tijd is het voor jou als individu ontzettend belangrijk om te (blijven) investeren in je persoonlijke ontwikkeling.

Redenen waarom je dit wilt doen zijn:

 • Om te zorgen dat jouw positie op de arbeidsmarkt verbetert.
 • Om te voorkomen dat je uitvalt door werkloosheid.
 • Om te zorgen dat je duurzaam inzetbaar blijft.
 • Om weer aan het werk te komen in eventueel een andere sector.

Het is belangrijk dat je je als persoon hiervan bewust wordt en dat jij zicht krijgt op je ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden, zodat jij zoveel mogelijk je eigen keuzes kunt maken voor nu en in de toekomst.

Dit ontwikkeladviestraject is geschikt voor:

 • Werkzoekenden
 • Werkenden die hun baan dreigen kwijt te raken
 • Werkenden die binnen hun organisatie een andere functie moeten gaan bekleden
 • Zzp’ers en zelfstandigen
 • Flexwerkers
 • Vanaf 18 jaar tot aan pensioengerechtigde leeftijd

 

Wat gaan we doen?

Ontwikkeladvies
Het ontwikkeladviestraject omvat gericht advies en handvatten die als resultaat een ontwikkelplan voor de korte- en/of langere termijn bieden.

Met deze tijdelijke regeling kun je je aanmelden voor een ontwikkeladviestraject. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijg je een beeld van jouw situatie en wordt de mogelijkheid geboden een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie van je arbeidsmarktpositie.

Wat zijn de stappen die we samen gaan zetten:
Er volgen 3 gesprekken:

 • Intake waarbij we een situatieschets maken. Wat zijn je eisen en wensen en hoe passen die in het profiel. Met vragen als: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?
 • Uitleg van de arbeidsmarktscan en de basis karakterscan aan de hand van een rapportage met je persoonlijk profiel.
 • Bespreken en vastleggen van jouw persoonlijke ontwikkelplan en toekomst-oriëntatie.

Onderwerpen die tijdens de ontwikkeladviesgesprekken zoal aan bod komen zijn:

 • Situatieschets, arbeidsmarktscan en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven;
 • Persoonsprofiel, waaronder: Competenties; Vaardigheden; Eisen zoals: arbeidsuren, reistijd, locatie en dergelijke;
 • Toekomstoriëntatie;
 • Adviezen over persoonlijke consequenties;
 • Inzicht geven via websites waar kennis over financiële en rechtspositionele zaken te vinden zijn.

Aanvullend kun je worden gecoacht in een vervolgtraject! Vervolgtrajecten voor loopbaan-coaching is maatwerk en prijzen hiervoor zijn op aanvraag en niet inbegrepen in het ontwikkeladviestraject..

Wat levert het op?

Het doel van het ontwikkeladvies is om jouw bewust te maken van het belang van jezelf blijven ontwikkelen tijdens je loopbaan of in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Inzichtelijk maken wat jouw ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden zijn, gegeven je persoonlijk situatie. Handvatten geven om eventuele volgende stappen te zetten.

Inbegrepen in het ontwikkeltraject zijn:

 1. Arbeidsmarktscan
  Het adviestraject start met een arbeidsmarktscan (verplicht) om op jou als persoon toegesneden kansrijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt en/of ondernemerskansen in kaart te brengen, op basis van je huidige kennis, vaardigheden, competenties, houdingsaspecten, drijfveren en leervermogen.
 2. Karakterscan
  Een karakterscan geeft weer waar je persoonlijke talenten, kwaliteiten, mogelijkheden en valkuilen zijn in je onbewuste gedrag tijdens je huidige werkzaamheden.
 3. Ontwikkeladvies-plan
  In het ontwikkelplan worden kort en bondig activiteiten beschreven die de deelnemer op de korte of lange termijn kan inzetten en welke acties er op dit moment genomen dienen te worden.

Punten die in elk geval aan de orde komen in het ontwikkelplan zijn:

 • Wie neemt welke acties op de korte en de lange termijn om beter voorbereid te zijn op de toekomst?
 • Wanneer en hoe kan er actie worden ondernomen?
 • Diverse mogelijkheden hoe je persoonlijke ontwikkelvraagstukken en huidige beperkingen in bijvoorbeeld energieniveau, financiële sfeer, de persoonlijke- of gezinssfeer, leren en taalvaardigheid kan aan gaan pakken.
 • Indien van toepassing: suggesties voor het inzetten van andere experts om bovenstaande belemmeringen te verhelpen.

Het ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk advies. Dit advies wordt door onafhankelijke en professionele loopbaanadviseurs uitgevoerd.

Praktisch

De subsidie wordt aangevraagd door een erkend loopbaanadviseur en het ontwikkeladviestraject is daardoor voor jou kosteloos. Het subsidiebedrag bedraagt € 700,00 per adviestraject.

Vervolgtrajecten voor loopbaan coaching is maatwerk en prijzen hiervoor zijn op aanvraag.

Aanvraagtijdvak subsidie
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 oktober 2020. De laatste dag waarop subsidieaanvragen kunnen worden ingediend is 1 maart 2021

Meer informatie kun je vinden op: www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl