Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden voor alle diensten van de KarakterFaculteit.

Artikel 1 – Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de KarakterFaculteit betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van (bedrijfsinterne) cursussen, conferenties, trainingen, coaching en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woord, hierna te noemen ‘training’.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door de KarakterFaculteit.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

Een offerte/aanbod wordt door de KarakterFaculteit steeds schriftelijk  uitgebracht en kan door de opdrachtgever/deelnemer binnen 14 dagen worden aanvaard of afgewezen. Een deelnemer heeft dus altijd recht op een bedenktijd van 14 dagen. De overeenkomst tussen de KarakterFaculteit en de opdrachtgever/deelnemer komt tot stand door ondertekening van de opdracht van de daartoe bestemde contractofferte, door de door de KarakterFaculteit en de opdrachtgever/deelnemer getekende schriftelijk bevestiging of door schriftelijke bevestiging door de KarakterFaculteit aan de opdrachtgever/deelnemer van diens telefonische aanmelding of opdracht. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Alle aanbiedingen van de KarakterFaculteit zijn vrijblijvend.

Indien opdrachtgever/deelnemer wijzigingen of aanvullingen aan wil brengen in de overeenkomst, kan hij dit schriftelijk kenbaar maken binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de opdrachtbevestiging.

Artikel 3 – Duur en tijdschema

Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een opleiding of advies-/coachtraject. Data, tijden, plaats en accommodatie van een training dienen ten minste 10 werkdagen voor aanvang overeengekomen te worden. Eenmaal overeengekomen data, tijden, plaats en accommodatie van een training kunnen tussentijds niet worden gewijzigd. Indien de KarakterFaculteit toch akkoord gaat met wijziging, is zij gerechtigd de opdrachtgever daarvoor de meerkosten in rekening te brengen.

Artikel 4 – Verplichtingen van de opdrachtgever

Opdrachtgever dient zijn opdracht volledig en duidelijk te formuleren in geval van onvolledige en of onduidelijke formulering zijn de daardoor ontstane kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke de KarakterFaculteit overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan De KarakterFaculteit ter beschikking te stellen. Voorts dient opdrachtgever de KarakterFaculteit van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte te stellen, welke voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden welke pas na ontvangst van de werkzaamheden bekend worden.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de KarakterFaculteit ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeide kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet tijdig, of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de inzet van en bij de werkzaamheden van de KarakterFaculteit betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Uitvoering

De KarakterFaculteit bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Indien de opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met de KarakterFaculteit overeenstemming te hebben bereikt. Het staat de KarakterFaculteit vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen vennoten en personeelsleden van de KarakterFaculteit te laten uitvoeren, in voorkomende gevallen met inschakeling van hulppersonen en derden.

De keuze van de door de KarakterFaculteit in te schakelen derden zal, indien gewenst, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De groepsgrootte voor een training wordt door de trainer vastgesteld. Indien de opdracht wegens ziekte of overmacht door de KarakterFaculteit niet op de overeengekomen tijd, plaats en wijze kan worden uitgevoerd is de KarakterFaculteit gerechtigd en verplicht de overeengekomen werkzaamheden op een nader af te spreken tijdstip alsnog uit te voeren.

De onkosten die door beide partijen zijn gemaakt in situaties zoals beschreven in bovengenoemd lid (5.5) kunnen niet op de wederpartij worden verhaald.

Artikel 6 – Geheimhouding

De KarakterFaculteit is, tenzij er een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking bestaat, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van de aan haar door opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens en bescheiden. De geheimhouding is op basis van ethische code tot geheimhouding ten aanzien van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt. De KarakterFaculteit is niet gerechtigd de informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval dat de KarakterFaculteit voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

De KarakterFaculteit zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden.

Gelet op het in principe korte karakter van de contacten, met nadruk op de bewustwording van de rol van de persoonlijkheid en die van het innerlijke zelf, wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de counselor en de betreffende cliënt. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen counselor en cliënt. Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met een ondertekende toestemming van betrokken cliënt.

Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom

De KarakterFaculteit behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

Het is opdrachtgever uitdrukkelijke verboden de producten, waaronder inbegrepen adviezen, contracten, cursusmappen, leermiddelen en opleidingsmaterialen, evenals andere geestesproducten van de KarakterFaculteit één en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen anders dan ter inwinnen van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van de KarakterFaculteit.

Artikel 8 – Honorarium en tarieven

Het honorarium van de KarakterFaculteit is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

Door de KarakterFaculteit in rekening gebrachte tarieven zijn vaste uur- gesprek- of dagdeeltarieven.

Niettemin behoudt de KarakterFaculteit zich het recht voor tussentijdse tariefaanpassingen door te voeren. Deze tariefaanpassingen zullen steeds per 1 januari van een kalenderjaar worden doorgevoerd en zullen schriftelijk worden meegedeeld aan de opdrachtgever.

Indien de KarakterFaculteit aanzienlijke tariefaanpassingen doorvoert in een overeenkomst van langere duur, heeft de opdrachtgever het recht deze overeenkomst op te zeggen. Een dergelijke zaak dient de KarakterFaculteit binnen 30 dagen schriftelijk medegedeeld te worden.

Accommodatie kosten, vervoerkosten en materiaalkosten van een opleiding komen voor rekening van de opdrachtgever. Kosten voor de locaties zijn voor de rekening van de opdrachtgever. De voor de training benodigde videoweergave en opnameapparatuur wordt, indien nodig, verzorgd en geleverd door de opdrachtgever. De kosten voor aanschaf van benodigdheden t.b.v. praktijksimulaties, indien nodig, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 – Betaling

De opdracht wordt 14 dagen voorafgaand aan de start van de opdracht betaald. De opdracht wordt alleen in delen betaald als dit voorafgaand aan de opdracht is overeengekomen en vastgelegd in offerte/aanbod. 1ste deel bij aanvang en elke daaropvolgende maand worden aangetoonde gemaakte kosten van de overeengekomen activiteiten gefactureerd of op een ander wijze zoals afgesproken bij aanvang van de opdracht.

Betaling door de opdrachtgever/deelnemer dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta d.m.v. een storting ten gunste van een door de KarakterFaculteit aan te wijzen giro- of bankrekening.

Indien opdrachtgever niet binnen de onder 9.2 genoemde termijn heeft betaald, is de KarakterFaculteit gerechtigd nadat hij de opdrachtgever ten minste 1 maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere in gebrekstelling en onverminderd de overige rechten van de KarakterFaculteit vanaf 14 dagen na factuurdatum opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen over een openstaand bedrag inclusief BTW tot op de datum van gehele voldoening.

Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het de KarakterFaculteit vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijk en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die de KarakterFaculteit maakt als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever/deelnemer van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever/deelnemer. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, evenals de kosten en het loon van deurwaarder en advocaten, ook indien deze de in rechten toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet tijdige betalingen voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 15% van het verschuldigde bedrag.

Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van De KarakterFaculteit daartoe aanleiding geeft, is De KarakterFaculteit gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen dat deze direct (aanvullende) zekerheid stelt in een door de KarakterFaculteit te bepalen vorm. Indien opdrachtgever/deelnemer nalaat de verlangde zekerheid te stellen is de KarakterFaculteit gerechtigd onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al wat opdrachtgever /deelnemer aan de KarakterFaculteit uit wettelijke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden van de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10 – Deelname en vervanging

De opdrachtgever verzorgt de intake en voorselectie van de deelnemers aan trainingen. Eenmaal vastgesteld deelnemersbestand voor een training kan zonder overleg niet gewijzigd worden.

Opdrachtgever dient de deelnemers van een training in staat te stellen de gehele training bij te wonen.

Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen) en de op naam van de aanvankelijke ingeschrevene(n) gestuurde informatie ter beschikking wordt gesteld van de deelnemer(s). De vervanging wordt aan de KarakterFaculteit medegedeeld uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvangsdatum van de cursus.

Aan vervanging van deelnemers zijn alleen dan kosten verbonden, indien deze vervanging gepaard gaat met extra administratieve handelingen voor de KarakterFaculteit.

Indien een door opdrachtgever aangewezen deelnemer zich tijdens een training terugtrekt, bestaat er geen recht op restitutie.

De KarakterFaculteit heeft het recht deelname van een door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan de training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in 9. Een andere reden voor uitsluiting kan gelegen zijn in wangedrag van de aangewezen deelnemer.

Artikel 11 – Annulering door de opdrachtgever bij dagdelen training (‘in-company’)

De opdrachtgever/deelnemer voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor de training vooraf per brief of e-mail te annuleren. Bij annulering van gereserveerde dagdelen langer dan 6 kalenderweken voor aanvang van betreffende activiteit(en), is 10% (tien procent) van de kosten verschuldigd.

Annulering van gereserveerde dagdelen vanaf 6 kalenderweken tot twee kalenderweken voor aanvang van de betreffende activiteit(en), is 50% (50 procent) van de kosten verschuldigd.

Bij annulering van gereserveerde dagdelen vanaf twee kalenderweken voor aanvang van de betreffende activiteit(en) tot en met de einddatum van betreffende activiteit(en), is 100% (100 procent) van de kosten verschuldigd.

Bij uitstel of verschuiving van activiteit(en) die op verzoek van de opdrachtgever op andere dan hiervoor gereserveerde data alsnog worden uitgevoerd, zullen tegen het eerder overeengekomen tarief in rekening worden gebracht, onder voorbehoud van tussentijdse tariefwijzigingen.

Artikel 12 – Annulering door de opdrachtgever bij open training

Bij verhindering van de deelnemer(s) na aanmelding: deelnemers kunnen zich laten vervangen.

Annulering tot 7 dagen voor de trainingsdatum: annuleringskosten 50% (50 procent) van het inschrijfgeld. Annulering binnen 7 dagen voor de trainingsdatum: annuleringskosten 100% (100 procent) van het inschrijfgeld. Indien zich voor een open training te weinig deelnemers hebben aangemeld, bericht de KarakterFaculteit de opdrachtgever uiterlijk 14 dagen voor de trainingsdatum over de annulering.

Artikel 13 – Opzegging

Opdrachten kunnen voortijdig beëindigd worden indien één van de partijen van mening is dat de werkzaamheden niet het gewenste nuttige effect hebben. In dat geval zal voor beide partijen een opzegtermijn van één maand worden aangehouden. Tot voortijdige beëindiging der opdracht zal eerst worden overgegaan, wanneer is gebleken dat de oplossing van bestaande problemen onmogelijk is.

Indien de opzegging geschiedt door opdrachtgever heeft de KarakterFaculteit behoudens in geval van ernstige tekortkoming na datum einde opdracht recht op doorbetaling van het honorarium over één maand. Het over de betreffende periode te vergoeden honorarium zal worden gerelateerd over één maand. Het over de betreffende periode te vergoeden honorarium zal worden gerelateerd aan het honorarium dat voorafgaande aan de datum einde opdracht verschuldigd was over een gelijke periode indien deze al verstreken was, en over de feitelijk verstreken periode indien deze korter was.

Mocht één van de partijen surseance van betaling aanvragen of failleren, onder curatelen worden gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst door schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betaling worden dan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van de verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

Opzegging dient schriftelijk aan de medepartij te worden medegedeeld.

Artikel 14 – Overname van personeel

De werknemers van de KarakterFaculteit zijn gedurende twee jaar na beëindiging na het dienstverband met de KarakterFaculteit aan een concurrentiebeding gebonden. Op grond daarvan staat het de opdrachtgever niet vrij gedurende de voorgenoemde periode buiten de KarakterFaculteit om, ex-werknemers van de KarakterFaculteit in dienst te nemen, dan wel anderszins gebruikt te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie dat de ex- werknemer in dienst is bij een derde. Tenzij schriftelijk door de KarakterFaculteit toegestaan.

Artikel 15 – Reclames

Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen van verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan de KarakterFaculteit te worden kenbaar gemaakt.

Reclames als het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.

In geval van terecht uitgebrachte reclamatie heeft de KarakterFaculteit de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever al betaalde honorarium.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

De KarakterFaculteit verplicht zich de gegeven opdracht naar besten inzicht en vermogen uit te voeren en daarbij zorgvuldigheid in acht nemen die van een trainer/adviseur kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de KarakterFaculteit voor de daarvoor ontstane schade niet verantwoordelijk.

De KarakterFaculteit verplicht zich tegenover de deelnemers een praktijkgerichte, stimulerende en motiverende trainingsmethode te hanteren. Waar de resultaten van opleidingen en adviezen afhankelijk zijn van velerlei factoren, kan de KarakterFaculteit geen garanties geven m.b.t. de resultaten van de door haar verrichte diensten, onverminderd haar toezegging al het nodige te doen om het beoogde resultaat te bereiken onder uitvoering van de opdracht naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

De KarakterFaculteit is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van aantoonbare ernstige tekortkomingen, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen.

De KarakterFaculteit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fysieke en/of psychische nadelige gevolgen voor de deelnemers van de door de KarakterFaculteit geleverde diensten en of producten, behoudens wettelijk vastgelegde aansprakelijkheid.

De KarakterFaculteit aanvaardt aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan de KarakterFaculteit toekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door onrechtmatige daad, doch slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.

Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 3 (drie) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan de hoogte van de volledige gefactureerde bedrag.

Artikel 17 – Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrecht en andere bevoegdheden van de opdrachtgever/deelnemer tegenover de KarakterFaculteit in verband met het verrichten van werkzaamheden door de KarakterFaculteit in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze recht en bevoegdheden.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze bepalingen en acceptatievoorwaarden: zijn van toepassing met ingang van de ondertekende offertedatum; gelden voor alle opdrachten die na deze datum aan ons worden gegeven; gelden totdat wijziging van deze bepalingen bij nieuwe opdrachten, schriftelijk door ons is aangegeven; en doen wij onze opdrachtgevers uiterlijk tegelijk met onze eerste facturering schriftelijk toekomen.

Op iedere overeenkomst tussen de KarakterFaculteit en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de KarakterFaculteit.

Artikel 19 – Sport voorwaarden

Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit.

Opgemaakt: 11 juni 2018
Door: KarakterFaculteit